توجه

جهت پذیرش در سطح چهار داشتن دانشنامه سطح سه در گرایش مرتبط (پذیرش داوطلبان رشته های غیر مرتبط مشروط به گذراندن دروس پیش نیاز است) الزامی می باشد.این سطح شامل ۸۰ واحد می باشد

۲۰ واحد عمومی
۴۰ واحد تخصصی
۲۰ واحد رساله
در این سطح سنوات مجاز ۱۲ نیم سال بوده و طلاب می توانند از دو نیمسال مرخصی استفاده کنند