اداره رسانه و روش های نوین تبلیغ به عنوان بخشی از اداره کل تبلیغ حوزه های علمیه خواهران بر آن است همزمان با توسعه و تحول فضای هنری و رسانه ای روز دنیا، با همکاری بانوان طلبه و مبلغ نسبت به تولید و انتشاز محتوای سالم در سطح جامعه اقدام نماید که از جمله اقدامات این اداره میتوان به موارد زیر اشاره داشت:

آموزش تخصصی تولید محتوا برای رسانه و فضای مجازی
آموزش تخصصی تبلیغ در فضای مجازی
تولید محتوای مناسبتی