شما می توانید با دریافت فایل آیین نامه، مجموعه مقررات و ضوابط حاکم بر مدارس علمیه مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در سطح چهار را شامل را مطالعه کنید. هدف از آن، ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آموزشی پژوهشی و ارتقاء کیفیت این فعالیتها و در نهایت فراهم شدن زمینه نظارت و ارزیابی آموزشی است.

ذکر چند نکته ی ضروری:

مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزوی، ملزم به اجرای دقیق و کامل برنامه های آموزشی و مقررات و ضوابط مصوب اند و هیچ تغییری در آنها مجاز نیست.

 مسئولیت آشنا کردن طلاب و اساتید با مفاد این آیین نامه بر عهده مراکز تخصصی و موسسات است.