معاونت پژوهش

معاونت پژوهش

مؤسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا

معاونت پژوهش قریب به ۱۶سال سابقه دارد. در رشته های فقه و اصول و تفسیر و کلام امامت و کلام مهدویت و مشاوره خانواده در سطح سه و در دو رشته فقه خانواده و تفسیر تطبیقی سطح چهار… طلاب پژوهشگر تربیت کرده  است. طلاب در رشته های مختلف مقالات علمی تخصصی و ترویجی و پژوهشی و کتاب های متعددی تالیف کرده اند .کارگاه های پژوهشی و همایش های استانی زیادی برگزار کرده است..