رشته فقه خانواده

رشته فقه و اصول با گرایش فقه خانواده​

تعریف

سطح چهار آموزشی–پژوهشی رشته «فقه خانواده»، سطحی از تحصيلات حوزه ای است كه طلاب پس از گذراندن این دوره، توان تدریس، تحقيق، نقد، ارائه نظر و پاسخ به نيازهای علمی و تخصصی این رشته را كسب كرده و پس از دفاع از رساله، دانشنامه سطح چهار «رشته فقه و اصول با گرایش فقه خانواده» دریافت می كنند

اهداف

 الف) ایجاد تسلط بر مبانی، مکاتب، آراء و روش های مرتبط با فقه خانواده
ب) تقویت توان پژوهش در حد تحليل، نقد و ارائه نظردر مسائل مرتبط با رشته فقه و اصول با گرایش فقه خانواده
ج) ارتقاء توان پاسخگویی به نيازهای علمی و مسائل تخصصی فقه خانواده 
د) تأمين پژوهشگر مورد نياز و زمينه سازی جهت توليد علم و توسعه دانش در مباحث فقه خانواده
ه) تأمين اساتيد مورد نياز در مباحث فقه خانواده

ضرورت

 گسترش روزافزون قلمرو علم فقه، پيدایش مسائل مستحدثه فراوان، نيازهای گسترده جامعه به جواب های دقيق وتفصيلی وكاربردی، برنامه ریزی برای رشد متوازن فقه در تمام ابواب وعرصه های زندگی فردی واجتماعی مسلمانان، ضرورت برگزاری دوره های عالی آموزشی و پژوهشی فقه در سطوح عالی را آشکار می سازد.

 خانواده یکی از مهم ترین و بنيادی ترین موضوعات فقه اسلامی است و دین مبين اسلام نگاه ویژه به جایگاه خانواده و مسائل مربوط به آن دارد. 

همچنين ارتباط تنگاتنگ ومداوم زندگی روزمره مردم با مسائل فقه خانواده، مقتضی پرداختن علمی و تخصصی به این ضرورت دركنار دیگر ضرورت هاست. رسالت حوزه های علميه خواهران در تربيت محققان و دانشمندان زن مسلمان در عرصه های مختلف علوم اسلامی به ویژه مباحث زنان و خانواده، اهميت وضرورت موضوع را مضاعف می نماید.

سیاست ها

 الف) اهتمام به ارتقاء فضائل و ملکات اخلاقی و معنوی طلاب
ب) اهتمام به بهره گيری از سنت های كارآمد حوزوی با استفاده از فناوری ها و روشهای نوین و مؤثردر آموزش و پژوهش
ج) اهتمام به پژوهش محور بودن دوره 
د) اهتمام به رویکرد نقادانه و نظریه پردازانه، با طرح دیدگاه های چالشی مرتبط با رشته
ه) تأكيد بر بهره گيری از زبان تخصصی رشته در فعاليت های آموزشی و پژوهشی
و) اهتمام به نخبه پروری 
ز) اهتمام به كارآمدسازی فرایندهای تعليم و تربيت در عين تسهيل و سرعت بخشی منطقی به آنها
ط) تاكيد بر رویکرد كاربردی فقه به منظور تبيين نظام خانواده در اسلام و پاسخ گویی به مسائل وشبهات روز

عناوین و مشخصات کلی دروس

عنوان دروس

واحد

دروس مشترک

۲۰ (۸واحد اصول  - ۱۲ واحد فقه)

دروس تخصصی

۴۰ واحد

رساله علمی

۲۰ واحد

جمع کل

۸۰ واحد

دروس مشترک

ردیف

عنوان درس

واحد

اهداف

۱

فقه عمومی ۱

۴

شناخت استدلالی از احکام چالشی بلوغ و احکام حیض

۲

فقه عمومی۲

۴

شناخت استدلالی از احکام استحاضه و نقاص

۳

فقه عمومی۳

۲

شناخت استدلالی از احکام مشترک معاملات

۴

فقه عمومی۴

۲

شناخت استدلالی از احکام مشترک معاملات

۵

اصول فقه۱

۴

مهارت در تطبیق قواعد مهم مفاهیم، عام و خاص و مطلق و مقید

۶

اصول فقه۲

۴

شناخت استدلالی از جواب مختلف مبحث ظواهر قرآن و شهرت و سیره و عرف و آشنایی با مهم‌ترین شبهات پیرامون آن‌ها

جمع کل

۴۰

دروس اختصاصی

ردیف

عنوان درس

واحد

اهداف

۱

اصول فقه (۳)

۴

مهارت در تطبیق اصول عملیه پرکاربرد بر مباحث فقه خانواده

۲

اصول فقه (۴)

۴

مهارت در به کارگیری قواعد تعارض

۳

فقه تشکیل خانواده (۱)

۴

شناخت تفصیلی و مستدل مباحث فقه اداره خانواده

۴

فقه تشکیل خانواده (۲)

۴

//

۵

فقه اداره خانواده (۱)

۴

شناخت تفصیلی و مستدل مباحث فقه انحلال خانواده

۶

فقه اداره خانواده (۲)

۳

//

۷

فقه انحلال خانواده (۱)

۲

شناخت تفصیلی و مستدل مباحث فقه انحلال خانواده

۸

فقه انحلال خانواده (۲)

۲

//

۹

فقه مسائل مستحدثه خانواده

۴

شناخت تفصیلی و مستدل مباحث فقه مسائل مستحدثه خانواده

۱۰

حقوق خانواده

۱

آشنایی با مباحث حقوق خانواده

۱۱

فلسفه حقوق

۲

آشنایی با مباحث مربوط به کلیت علم حقوق

۱۲

فلسفه تربیت فرزند

۴

شناخت تفصیلی همراه با استدلال از مباحث فقه تربیت فرزند

۱۳

فقه القرآن خانواده

۲

شناخت تفصیلی کلیات احکام خانواده در قرآن

جمع کل

۴۰

دروس جبرانی

ردیف

عنوان درس

واحد

اهداف

۱

نظام خانواده در اسلام

۲

آشنایی تفصیلی با ماهیت، ساختار، اهداف، کارکردها و مسائل اساسی خانواده در اسلام

۲

بررسی اسناد و معاهدات بین المللی درباره زنان و خانواده

۲

آشنایی با مهم‌ترین نظام‌های حقوقی مدون بین‌المللی  در موضوع خانواده

۳

«جنسیت زن و خانواده» (مطالعات اسلامی نوپدید درباره جنسیت، زن و خانواده)

۲

آشنایی با نظریات و مطالعات اندیشمندان مسلمان در سایر کشورهای اسلامی پیرامون مسئله زن و خانواده

۴

فمینیزم

۲

بررسی فمینیزم و آثار و پیامدهای آن و نحوه مقابله با آن

۵

قواعد فقهیه

۴

شناخت برخی قواعد فقهی مرتبط با فقه خانواده

جمع کل

۱۰

طلاب فارغ‌التحصیل سطح سه که در رشته‌ مطالعات اسلامی زنان تحصیل کرده‌اند از گذراندن فمینیزم و فارغ التحصیلان رشته فقه و اصول از گذراندن درس فقه قواعد فقهیه معاف می‌باشد.