رشته تفسیر تطبیقی

تفسیر سطح چهار با گرایش تفسیر تطبیقی

تعریف

سطح چهار آموزشی–پژوهشی رشته «تفسیر تطبیقی»، سطحی از تحصیلات حوزه ای است كه طلاب پس از گذراندن این دوره، توان تدریس، تحقیق، نقد، ارائه نظر و پاسخ به نیازهای علمی و تخصصی این رشته را كسب كرده و پس از دفاع از رساله، دانشنامه سطح چهار تفسیر گرایش تفسیر تطبیقی دریافت می كنند

اهداف

الف) ایجاد تسلط بر مبانی، مکاتب، آراء و روشهای مرتبط با رشته تفسیر تطبیقی؛ 
ب) تقویت توان پژوهش در حد تحلیل، نقد و ارائه نظردر مسائل مرتبط با رشته تفسیر تطبیقی؛ 
ج) ارتقاء توان پاسخگویی به نیازهای علمی و مسائل تخصصی رشته تفسیر تطبیقی؛ 
د) تأمین پژوهشگر مورد نیاز و زمینه سازی جهت تولید علم و توسعه دانش در رشته تفسیر تطبیقی؛
ه) تأمین اساتید مورد نیاز در رشته تفسیر تطبیقی؛ 
و) شناخت و درک صحیح نسبت به فهم آیات الهی و ارزیابی مبانی مختلف فریقین؛ 
ز) شناخت نقاط اشتراک و اختلاف میان دیدگاه های فریقین درتفسیر قرآن؛
ح) دستیابی به آراء و نظریه های برتر در حوزه تفسیر تطبیقی

 

ضرورت

اهمیت تقریب و ارتباط جوامع ومذاهب اسلامی در عصر حاضر از یک سو و رسالت حوزه های علمیه خواهران مبنی بر تربیت محققان و دانشمندان زن مسلمان در رشته تفسیر به مثابه دانش پیرامون قرآن كریم از سوی دیگر، ایجاب میكند تا طلابی در سطح عالی در این رشته به آموزش، تحقیق و پژوهش بپردازند.

سیاست ها

الف) اهتمام به ارتقاء فضائل و ملکات اخلاقی و معنوی طلاب؛ 
ب) اهتمام به بهره گیری از سنت های كارآمد حوزوی با استفاده از فناوری ها و روش های نوین و مؤثر در آموزش و پژوهش؛ 
ج) اهتمام به پژوهش محور بودن دوره؛ 
د) اهتمام به رویکرد نقادانه و نظریه پردازانه، با طرح دیدگاه های چالشی؛ 
ه) تأكید بر بهره گیری از زبان تخصصی رشته در فعالیت های آموزشی و پژوهشی؛
و) اهتمام به نخبه پروری؛ 
ز) اهتمام به كارآمدسازی فرایندهای تعلیم و تربیت در عین تسهیل و سرعت بخشی منطقی به آنها؛
ح) تأكید بر رویکرد اجتهادی در دروس مرتبط

 

عناوین و مشخصات کلی دروس

عنوان دروس

واحد

دروس عمومی

۲۰

دروس تخصصی

۴۰ 

رساله علمی

۲۰  

جمع کل

۸۰ واحد

دروس اختصاصی

ردیف

عنوان درس

واحد

اهداف

۱

فقه ۱

۲

تسلط بر برخی از مباحث مهم فقه با رویکرد استدلالی

۲

فقه ۲

۲

//

۳

فقه ۳

۲

//

۴

فقه ۴

۲

//

۵

فقه ۵

۲

//

۶

فقه ۶

۲

//

۷

اصول فقه ۱

۲

تسلط بر برخی مباحث اصولی تاثیرگذار در فقه استدلالی

۸

اصول فقه ۲

۲

//

۹

اصول فقه ۳

۲

//

۱۰

اصول فقه ۴

۲

//

۱۱

زبان قرآن و هرمونوتیک

۲

شناخت نظریه‌های تفسیر زبان قرآن و هرمونوتیک

۱۲

مکاتب و جریان‌های تفسیری ۱

۲

شناخت تحلیلی روش‌ها، مکاتب و متون تفسیری سه جریان مهم فکری کهن: شیعه، معتزله، اشاعره

۱۳

مکاتب و جریان‌های تفسیری ۲

۲

شناخت تحلیلی روش‌ها، مکاتبو متون تفسیری سه جریان مهم فکری کهن : سلفیه، قرآن‌گرایان و ادبی معاصر

۱۴

متون تخصصی عربی معاصر

۲

آشنایی با متون تخصصی تفسیری عربی معاصر

۱۵

روش شناسی تفسیر تطبیقی

۲

بررسی روش تفسیری تطبیقی به منظور اتخاذ مبنا و انجام صحیح مطالعات تطبیقی

۱۶

مبانی تفسیری فرقین

۲

تحلیل مبانی مشترک و مختص فرقین

۱۷

تفسیر تطبیقی آیات خداشناسی ۱

۲

بررسی و نقد دیدگاه‌های فرقین در آیات توحیدی با تاکید بر پاسخ گویی به شبهات مربوطه

۱۸

تفسیر تطبیقی آیات خداشناسی ۲

۲

بررسی و نقد دیدگاه‌های فرقین در آیات توحیدی با تاکید بر پاسخ‌گویی به شبهات مربوطه

۱۹

تفسیر تطبیقی آیات نبوت

۲

نقد و تحلیل دیدگاه فرقین در آیات نبوت با تاکید بر پاسخ‌گویی بر شبهات مربوطه

۲۰

تفسیر تطبیقی آیات امامت

۲

بررسی و نقد دیدگاه‌های فرقین در آیات امامت و پاسخ‌گویی به شبهات مربوط به آن 

۲۱

تفسیر تطبیقی آیات مهدویت

۲

بررسی تحلیلی آیات مهدویت از دیدگاه فرقین و پاسخ گویی به شبهات

۲۲

تفسیر تطبیقی آیات معاد

۲

تحلیل دیدگاه‌های فرقین در آیات معاد با رویکرد پاسخ‌گویی به شبهات

۲۳

تفسیر روایی تطبیقی 

۲

تحلیل مبانی نظری و تفاسیر روایی فرقین

۲۴

تفسیر تطبیقی زن و خانواده در قرآن

۲

بررسی مباحث مهم قرآن کریم در موضوع زن و خانواده

۲۵

قرآن و مستشرقان

۲

بررسی و تحلیل اهداف ، روش‌های مطالعاتی، نظریات و استدلال‌ مستشرقان در مورد قرآن کریم با تاکید بر شبهات

۲۶

تاریخ و قرائات قرآن

۲

بررسی دیدگاه‌های مختلف در زمینه تدوین و قرائات قرآن با توجه شبهات موجود

۲۷

تفسیر آیات علمی قران

۲

بررسی و نفد تطبیقی دیدگاه‌ها با تاکید بر آیات مرتبط  با اعجاز علمی قرآن

۲۸

معناشناسی واژگان قرآن

۲

بررسی و نقد مبانی و شیوه‌های معناشناسی واژگان قرآن

۲۹

آیات تربیتی قرآن

۲

بررسی تفسیر آیات تربیتی قرآن

۳۰

نقد و بررسی روایات تفسیری

۲

شناخت، بررسی و نقد مباحث کلی روایات تفسیری با تاکید بر بررسی مصداقی برخی از روایات و شبهات مرتبط

جمع کل

۶۰ واحد