گزارش نشست علمی با موضوع “گفتمان ولایت در حوزه زن و خانواده و تقویت هویت زن مسلمان بر مبنای الگوی سوم زن”

نشست شماره چهل و پنج توسط مدرسه علمیه خواهران الزهرا (س) شوش با همکاری دبیرخانه همایش در تاریخ 31 اردیبهشت 1403 ...

ادامه مطلب