کرسی آزاد اندیشی چالش‌ها و تهدیدها در راستای تساوی جنسیتی در دنیای مدرن

کرسی آزاد اندیشی چالش‌ها و تهدیدها در راستای تساوی جنسیتی در دنیای مدرن

کرسی آزاداندیشی شماره ۷ از مجموعه کرسی‌های همایش ملی "ملزومات، سازوکارها و موانع تحقق الگوی سوم زن مسلمان" به همت...

ادامه مطلب