لوگوی مدرسه علمیه تخصصی الزهرا


محمد عموئی اصل
گزارش کرسی علمی ترویجی با عنوان « نقش راهبردی بانوان در توسعه فرهنگی از دیدگاه اسلام»
گزارش های معاونت پژوهش

گزارش کرسی علمی ترویجی با عنوان « نقش راهبردی بانوان در توسعه فرهنگی از دیدگاه اسلام»

استاد ارایه کننده: حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمدرضا بهدار(استادیارگروه معارف اسلامی دانشگاه جندی شاپور دزفول) استاد ناقد: حجت

مطالعه بیشتر